UA-132861161-1
Choose language
Sonda
Jaki produkt z naszego asortymentu podoba Ci się najbardziej?
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Instagram

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Miss Pets Lover – misspetslover.pl

 1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem bakado.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Katarzyna Dąbrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MISS PETS LOVER (adres prowadzenia działalności: ul. Wereszczakówny 20B/1 Marki i) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 718 132 94 85, REGON 451104530, adres poczty elektronicznej: sklep@misspetslover.pl , adres strony internetowej: misspetslover.pl , numer telefonu: +48 609061100 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

1.11. STRONA – Sprzedawca, Usługodawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 2 Postanowienia ogólne

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

 MISS PETS LOVER KATARZYNA DĄBROWSKA.  

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
–  konto Klienta w Sklepie internetowym
–  interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym

–  newsletter.
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 pikseli,  przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.10. Zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Usługodawcy  lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.)

 3 Świadczenie usług elektronicznych

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

– umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji
–  do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło
–  umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
–  Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia
–  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia
–  wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy
– niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4 Warunki zawierania umów sprzedaży

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: https://misspetslover.pl/pl/i/Koszt-dostawy/3
4.3. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
4.5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
4.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZAMAWIAM”.
4.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
4.8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

5 Dostawa

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.

5.4. W przypadku dostawy Produktu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej prosimy o kontakt mailowy celem ustalenia formy i kosztów dostawy.

 6 Płatność

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: PayU, przelew ineternetowy.  Płatności elektroniczne realizowane przez PayU S.A. –  więcej informacji pod adresem: https://www.payu.pl/
6.2. W przypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
6.3. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 7 Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. Wereszczakówny 20b/1 , 05-270 Marki .

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.

7.3. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Konsumenta od Umowy Sprzedaży. Zwracany Produkt  należy przesłać na adres: ul. Wereszczakówny 20b/1 ,05-270 Marki.

7.4. Zwracany Produkt powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

7.5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży.

7.6. Koszt odesłania Produktu oraz opakowania pokrywa Klient.

7.7. W przypadku produktu wykonanego na specjalne zamówienie Klienta nie ma możliwości zwrotu towaru, jeśli ten nie jest uszkodzony lub nie posiada wad produkcyjnych.

 8 Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
8.1.a.Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktu zakupionego przez Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.1.b. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: ul. Wereszczakówny 20b/1 05-270 Marki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@misspetslover.pl Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.1.c. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób. (np.: elektronicznie)
8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego.

8.2.a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres ul. Wereszczakówny 20b/1, 05-270 Marki  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@misspetslover.pl .
8.3. Zaleca się podanie w treści każdej reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości , dokumentacji zdjęciowej oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 9 Dane osobowe

9.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Katarzyna Dąbrowska prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Miss Pets Lover   i posługujący się numerem Regon: 451104530 oraz numerem NIP: 718 132 94 85, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki: ul. Wereszczakówny 20b/1, 05-270 Marki ; tel : +48 609 061 100 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
9.2. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
9.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia w każdym momencie .
9.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 10 Postanowienia końcowe

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10.3. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
10.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego misspetslover.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
10.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem https://misspetslover.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
10.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.5. oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku  Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, specyfikacji Zamówienia i pisemnego potwierdzenia informacji zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.
10.7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają podane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

10.8. Usługodawca zapewnia, iż strona posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL zapewniający poufność danych i  bezpieczeństwo Klienta korzystającego ze sklepu internetowego Miss Pets Lover.

 11 Polityka prywatności

Sklep przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa polskiego, a także przestrzega zasad ochrony prywatności swoich Klientów przewidzianych Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO.

11.1       Zakres i cel zbieranych danych.

11.1.a. Dane osobowe zbierane i przetwarzane w sklepie internetowym zbierane są w celu:

  • Rejestracji Klienta w Sklepie
  • Realizacji zamówienia składanego przez Klienta

11.2       W celu zrealizowania zamówienia Klienta Sklep zbiera następujące dane: imię, nazwisko, adres wysyłki (ulica, numer mieszkania/domu, miejscowość, kod pocztowy), numer telefonu.

11.3       W celu rejestracji Klienta w sklepie internetowym Sklep zbiera następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail i hasło.

11.4       Podanie danych oznaczonych w Sklepie jest dobrowolne w celu realizacji Zamówienia i rejestracji konta Klienta.

11.5       Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, jak również uzupełniania tych danych w każdym momencie. Klienta ma także prawo do zażądania od Sklepu zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres sklep@misspetslover.pl

12 Zabezpieczenie danych

12.1. Usługodawca zapewnia, że dokłada wszelkich należytych starań, zapewniając Klientowi możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych i informacji należy zgłaszać Sklepowi na konto e-mail: sklep@misspetslover.pl

 12.2. Usługodawca zapewnia, iż strona posiada certyfikat bezpieczeństwa SSL w trosce o poufność i bezpieczeństwo danych Klienta

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl